სამართლებრივი აქტები

საქართველოს მთავრობის N219 დადგენილება საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიული გამოქვეყნების შესახებ

საქართველოს კონსტიტუცია

საქართველოს შრომის კოდექსი

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონი

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მესამე თავი

საქართველოს კანონი საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ

საჯარო დაწესებულებაში სტაჟირების გავლის წესისა და პირობების შესახებ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების თაობაზე-საქართველოს მთავრობის დადგენილებაN 410

საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ კანონი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის დებულება

სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის შრომის შინაგანაწესი

ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ

საჩივრის ფორმა 

საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ 2017 წლის 21 აპრილის N204 დადგენილება