სიახლეები

საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი იწყებს საბუთების მიღებას ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების მსურველთათვის

 

გამოცდა ჩატარდება ორ ეტაპად:

I ეტაპი -  ზოგადი უნარ-ჩვევები, 30 ნოემბერი - 1 დეკემბერი, 2016 წ.  

II ეტაპი - პროფესიული ტესტი, 7 დეკემბერი - 8 დეკემბერი, 2016 წ.  

 

გამოცდის ჩაბარების მსურველებმა ელექტრონულად უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

 • უმაღლესი იურიდიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის – დიპლომის ასლი;
 • CV;
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • ფერადი ფოტოსურათი 3/4-ზე;
 • გამოცდაში მონაწილეობისათვის კანონით დადგენილი საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი 150 ლარის ოდენობით (იხ. საბანკო რეკვიზიტები)

 

საბუთების მიღება წარმოებს 2016 წლის 25 ნოემბრის ჩათვლით შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: trainingcenter@tcj.gov.ge

საკონტაქტო პირი - ქეთევან ზვიადაძე, ტესტირების კოორდინაციის სამსახურის უფროსი, kzviadadze@tcj.gov.ge 294 22 65

იხილეთ საკვალიფიკაციო გამოცდასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები:

„ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდის დანიშვნის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2016 წლის 27 ოქტომბრის №1432 ბრძანება;

“ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების წესის, საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის დებულებისა და ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო საგამოცდო პროგრამის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2010 წლის 31 მარტის №68 ბრძანება.

 

 

Training Center of Justice is pleased to announce admission on Notary qualification exams.

Examination will include two stages:

1st stage - General skills test on November 30th -  December 1st, 2016 ;

2nd stage – Professional testing on December 7th - 8th , 2016;

Examination topics are:

 • Constitutional Law;
 • Civil Law;
 • Civil Procedure Law;
 • Administrative Law;
 • Corporate Law;
 • Notary Law.

All willing candidates should present following documentations:

 • Copy of University Diploma in law field;
 • CV;
 • Copy of ID;
 • Color photo;
 • Copy of paid receipt on 150 GEL, enabling to take a test (see the bank details)

Interested candidates shall submit all the above mentioned documents to the following e-mail address: trainingcenter@tcj.gov.ge till November 25th, 2016.

If you have any questions please do not hesitate to contact us at following telephone numbers:

Contact Person: Ketevan Zviadadze, Head of Testing Coordinating Unit, TCJ

kzviadadze@tcj.gov.ge  294 22 65