სიახლეები

სერტიფიკაციის სამსახური

 

ტელეფონი:     (+995 32) 294 22 65

ელ.ფოსტა:   trainingcenter@tcj.gov.ge

სამსახურის საშტატო ერთეულები-კატეგორიების მითითებით

  • ასისტენტი

 

სამსახურის ამოცანები და ფუნქციები

 

ა) დადგენილი სტანდარტებისა და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, სხვადასხვა სპეციალობის მიხედვით დაინტერესებული პირების, ასევე მათი პერსონალის კვალიფიკაციისა და კომპეტენტურობის შეფასება და მათი სერტიფიცირება;
ბ) სერტიფიცირებასთან დაკავშირებული მომსახურების მიწოდება და შესაბამისი პროცესის ორგანიზება;
გ) დადგენილი პერიოდულობით, საქმიანობის ანგარიშის მომზადება და უფლებამოსილი პირებისათვის წარდგენა;
დ) ამ დებულებითა და სხვა ნორმატიული აქტებით გათვალისწინებული იმ ფუნქციების განხორციელება, რაც დაკავშირებულია სამსახურის მიზანთან;
 ე) ცენტრის დირექტორისა და კურატორი მოადგილის მითითებებისა და დავალებების შესრულება.