სიახლეები

ნოტარიუსთა პალატის სტაჟიორთა კონკურსის შედეგები

 

„სტაჟიორთა კონკურსის ჩატარების წესისა და პირობების შესახებ დებულებისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში სტაჟირების გავლის წესის დამტკიცების თაობაზე“  2019 წლის 23 ოქტომბრის N450 ბრძანების შესაბამისად, დასრულდა სსიპ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატასთან არსებულ სასწავლო ცენტრში მისაღებ სტაჟიორთა შერჩევის ორივე ეტაპი.

მე-11 მუხლის მე-6 მუხლის შესაბამისად, 2019 წლის კონკურსის საბოლოო შედეგით, ტესტირების ორივე ეტაპი (ზოგადი უნარები/პროფესიული ნაწილი) წარმატებით ჩააბარა 51 კონკურსანტმა.

იხილეთ კონკურსის შედეგბი