სიახლეები

ნოტარიუსთა პალატის სტაჟირება დასრულდა

„სტაჟიორთა კონკურსის ჩატარების წესისა და პირობების შესახებ დებულებისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში სტაჟირების გავლის წესის დამტკიცების თაობაზე“  2019 წლის 23 ოქტომბრის N450 ბრძანების შესაბამისად, დასრულდა სსიპ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატასთან არსებულ სასწავლო ცენტრში მიმდინარე სტაჟირების სრული კურსი.

ამავე ბრძანების დამტკიცებული სტაჟირების წესის მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, პრაქტიკული კურსის შემაჯამებელი გამოცდა (პროფესიული ნაწილი) წარმატებით ჩააბარა 43-მა სტაჟიორმა. 

იხილეთ 2021 წლის ნოტარიუსთა პალატის სტაჟიორთა სია.