ტრენინგი

ტრენინგის აღწერა: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, მომსახურების პროცესში, მნიშვნელოვნად საჭიროებენ მათ მიმართ ინკლუზიური მიდგომის გამოყენებას. მომსახურების მიწოდებისას ინკლუზიური მიდგომა ორგანიზაციას საშულებას აძლევს, რომ მისი ადამიანური და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების გამოყენება ყველასთვის თანაბრად მისაწვდომი გახდეს.

ტრენინგ-მოდული მოიცავს იმ ინფორმაციას, რომელიც ორგანიზაციის წარმომადგენლებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მომსახურებისას გაუმჯობესებული კომუნიკაციის წარმართვასა და ქცევის ეტიკეტის დაცვაში დაეხმარება.

ტრენინგის ძირითადი თემები:

  • შეზღუდული შესაძლებლობისადმი პოზიტიური დამოკიდებულება და სათანადო ტერმინოლოგია;
  • ფიზიკური, მხედველობის, სმენის, ინტელექტუალური და კომუნიკაციის  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთან ურთიერთობის და ქცევის ეტიკეტი;
  • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები, დისკრიმინაციის დაუშვებლობა, თანასწორობ;

 

ტრენინგის მიზანი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ სათანადო კომუნიკაციის და შესაბამისად, მათთვის გაუმჯობესებული მომსახურების მიწოდების მიზნით საჭირო რეკომენდაციებისა და მითითებების მიწოდება.

 ტრენინგის შედეგი: ტრენინგის გავლის შედეგად მონაწილეები შეძლებენ, რომ  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მომხმარებელებს შესაბამისი ჯანსაღი დამოკიდებულებით მიუდგნენ და საჭირო ქცევის ეტიკეტი დაიცვან.

მონაწილეობის წინაპირობა: სასურველია მონაწილეს ეფექტიანი კომუნიკაციის და მომსახურების ტრენინგი ჰქონდეს გავლილი

მიზნობრივი ჯგუფი: ტრენინგი საინტერესო იქნება მომსახურების სფეროში მომუშავე ყველა იმ დაინტერესებული პირისთვის, რომელსაც კომუნიკაცია შეზღუდული შესაძლებლობები მქონე პირებთან აქვს.

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 1 დღე (7 საათი).