ტრენინგი

ტრენინგის აღწერა: არასრულწლოვნებთან კონტაქტში შესვლა და მათი ნდობის მოპოვება საკმაოდ რთულია. განსაკუთრებით რთულია პრობლემური ან დევიაციური ქცევის მქონე არასრულწლოვნებთან ურთიერთობა. ტრენინგი შესაძლებლობას მისცემს არასრულწლოვან მოზარდებთან მომუშავე სპეციალისტებს (პროკურორებს, მოსამართლეებს, ადვოკატებს) ან სხვა დაინტერესებულ პირებს (სტუდენტებს) გაეცნონ ბავშვის/მოზარდის ფსიქოლოგიურ მახასიათებლებს და დაინახონ, თუ რა ბიო-ფსიქო-სოციალური ფაქტორები განსაზღვრავენ დელიქვენტურ ან კანონსაწინააღმდეგო ქცევა.
ტრენინგი შესაძლებლობას მისცემს არასრულწლოვან მოზარდებთან მომუშავე სპეციალისტებს (პროკურორებს, მოსამართლეებს, ადვოკატებს) ან სხვა დაინტერესებულ პირებს (სტუდენტებს) გაეცნონ ბავშვის/მოზარდის ფსიქოლოგიურ მახასიათებლებს და დაინახონ, თუ რა ბიო-ფსიქო-სოციალური ფაქტორები განსაზღვრავენ დელიქვენტურ ან კანონსაწინააღმდეგო ქცევას.
 
ტრენინგის თემები:

განვითარების თეორიები (ფიზიკური, ფსიქო-სოციალური, მორალური და კოგნიტური განვითარება)
განვითარების დარღვევები
ძალადობრივი წრის მოდელი
არასრულწლოვანთა მოთხოვნილებები და მოტივაცია
დელიქვენტური ქცევის გამომწვევი მიზეზები და ფაქტორები
არასრულწლოვანთა სტრესზე რეაგირების სტილი
პენიტენციალური სტრესი

ტრენინგის მიზანი: მოზარდებთან, ასევე კანონთან კონფლიქტში მყოფ ბავშვებთან ეფექტიანი კომუნიკაციის დამაყარებისათვის საჭირო ცოდნის შეძენა და შესაბამისი უნარების განვითარება.
სატრენინგო მოდული შემუშავებულია UNICEF-ის მხარდაჭერით.