ტრენინგი

ტრენინგის აღწერა: ტრენინგზე განიხილება სერვისის გამცემი საჯარო ორგანიზაციების საუკეთესო პრაქტიკები და მათი დანერგვისთვის ჩასატარებელი ღონისძიებები სხვადასხვა ორგანიზაციებში.

ტრენინგის ძირითადი თემები:

  • სახელმწიფო სერვისის მიწოდება - საუკეთესო პრაქტიკები;
  • კანონმდებლობა;
  • სერვისების მიწოდების ერთიანი პორტალი My gov.ge;
  • ორგანიზაციის საქმიანი პროცესი;
  • ორგანიზაციის საქმიანი პროცესის შეცვლა;

 

ტრენინგის მიზანი: ტრენინგის მიზანია საჯარო სექტორში სერვისების გამცემი ორგანიზაციებისთვის მოქალაქეებისათვის ერთიანი მაღალი სტანდარტის სერვისის მიწოდების პრაქტიკის დანერგვა.

ტრენინგის შედეგი: ტრენინგზე მიღებული ცოდნის საფუძველზე მონაწილეები შეძლებენ გაეცნონ მოქალაქეებისთვის სერვისის მიწოდების საუკეთესო პრაქტიკებს და მათზე დაყრდნობით შეიმუშაონ საკუთარ ორგანიზაციებში სერვისის მიწოდების ხერხები;

წინაპირობა მონაწილეობისთვის: არ აქვს

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 3 დღეს (12 საათი)