ტრენინგი

 ტრენინგის აღწერა: შემთხვევის მართვა არის მეთოდი, რომელიც აქტიურად გამოიყენება სოციალურ მუშაობაში, მრავალმხრივი საჭიროების მქონე ბენეფიციართან. პენიტენციურ სისტემაში შემთხვევის მართვა განსაზღვრავს მსჯავრდებულებთან მუშაობის პროცესს სასჯელის მოხდის პერიოდში, რომლის მიზანია მრავალმხრივი რისკების მართვა მულტიდისციპლინური მიდგომის გამოყენებით და ბენეფიციარის ჩართულობით. პენიტენციურ სისტემაში სოციალური მუშაობა და შემთხვევის მართვა, როგორცწესი, მიმართულია კრიმინოგენურ ფაქტორებზე, მსჯავრდებული სყოველდღიურ ქცევაზე, გარემოსთან ადაპტაციასა და რეაბილიტაციი სღონისძიებებზე.  

ტრენინგის ძირითადი თემები: 

  • შემთხვევის მართვა პენიტენციურ სისტემაში;
  • რისკების შეფასება და შეფასების ინსტრუმენტები;
  • მულტიდისციპლინარული გუნდის ჩართულობა;
  • მსჯავრდებულთა ჩართულობა;
  • მსჯავრდებულის შეფასება ინსტრუმენტების გამოყენებით;

 

ტრენინგის მიზანი: შემთხვევის მართვის პროცესში ჩართული სპეციალისტების ინფორმირება პენიტენციურ სისტემაში სასჯელის ინდივიდუალური მიდგომის,  შემთხვევის მართვის მეთოდის საკითხებზე, განახლებული შეფასების სისტემისა და შეფასების ინსტრუმენტების გაცნობა.  

მულტიდისციპლინური გუნდის გაძლიერება  სპეციალისტების  შესაბამისი უნარ-ჩვევების გაუმჯობესების გზით.  

ტრენინგის შედეგი: 

  • განსაზღვრონ შემთხვევის მართვის ეტაპები და შემთხვევის მართვის ციკლი პენიტენციურ სისტემაში. 
  • განსაზღვრონ  და განსახვავონ რისკების სახეები; მნიშვნელოვანი ზიანის რისკი,  რეციდივის  და საშიშროების რისკები;
  • ბენეფიციართან მუშაობის პროცესში გამოიყენონ შეფასების ინსტრუმენტები. 
  • გაიაზრონ საკუთარი როლი მსჯავრდებულების რეაბილიტაციის და რესოციალიზაციის პროცესში.

 

მიზნობრივი ჯგუფი: ტრენინგი განკუთვნილია სპეციალურ პენიტენციურ სისტემაში მომუშავე პირებისთვის.

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 3 დღე (18 საათი). დამკვეთის საჭიროებიდან გამომდინარე, სასწავლო ცენტრთან შეთანხმებით, შესაძლებელია ტრენინგი გადანაწილდეს რამდენიმე დღეზე.