ტრენინგი

სილაბუსი

MS Ecxel საოფისე პროგრამების ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია. იგი ძირითადად ტექსტური და რიცხვითი ინფორმაციის დასამუშავებლად გამოიყენება: გარკვეული არითმეტიკული თუ მათემატიკური გამოთვლების შესასრულებლად, დიაგრამებისა და გრაფიკების ასაგებად და ა.შ.
 
 
 
 
 
ამ სასწავლო პროგრამის საშუალებით, თქვენ შეისწავლით:
 
 
 
 • როგორ უნდა მართოთ Excel 2013-ის ინტერფეისი.
 • როგორ უნდა გახსნათ ახალი ან უკვე არსებული დოკუმენტები, შეინახოთ ცვლილებები და დაბეჭდოთ.
 • კოპირების, ჩასმის, ამოჭრისა და დაფორმატების ფუნქციები.
 • მარტივი არითმეტიკული ოპერაციების შესრულება.
 • როგორ უნდა გამოიყენოთ პოვნა/ჩანაცვლების ფუნქცია Excel-ში.
 • როგორ უნდა ჩასვათ სურათი, გრაფიკა ან უკანა ფონი Excel-ის დოკუმენტში და როგორ გააფორმოთ ჩასმული ობიექტები.
 • როგორ ჩასვათ ცხრილი და ცვლილებები განახორციელოთ ამ ცხრილში.
 • ძირითადი ფუნქციების და ფორმულების გამოყენება.
 • როგორ ავაგოთ არსებული მონაცემებით დიაგრამა.
 • მონაცემებთან მუშაობა (რიგის ან სვეტის გადაადგილება, მოცულობის გამოყოფა უჯრისათვის და სხვა).
 • უჯრების და დიაპაზონების მოდიფიცირება.
 • როგორ უნდა შეინახოთ Excel-ის დოკუმენტი სხვა ფორმატში (მაგ. PDF)
 • Editing ინსტრუმენტები (Sum, Average, Count Number, Max, Min, Fill, Clear, Sort, AutoFilter, Find, replace)
 • View ინსტრუმენტებიდან (New Window, Arrange All, Freeze)
 • Page Layout ინსტრუმენტებიდან Page Setup ქვეჯგუფი სრულად
 • Sumif, Sumifs, Countif, Countifs, Averageif, Averageifs - ფუნქციები; მაგალითები
 • Sheet-ებისა და ფაილების დაცვა; პაროლების დადება ფაილის გახსნასა და რედაქტირებაზე.
 • დიაგრამები (Design)
 • ლოგიკური ფუნქციები (IF, OR, AND); პრაქტიკული სამუშაოები.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
შედეგი:
 
ჩამოთვლილ საკითხებთან ერთად, ტრენინგის გავლის შემდეგ, მიღებული ცოდნისა და გამომუშავებული უნარების შედეგად, ტრენინგის მონაწილეებს შეეძლებათ, დამოუკიდებლად აღმოაჩინონ Excel-ში დამატებითი ამოუწურავი ფუნქციები, რომლებიც გაამრავალფეროვნებს, გაუმარტივებს და უფრო სასიამოვნოს გახდის მათი მუშაობის პროცესს.