სიახლეები

საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვა და ფინანსური ანგარიშგების კურსი

საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვ და ფინანსური ანგარიშგების კურსი

 

სსიპ „საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი“ გთავაზობთ ტრენინგს შემდეგ თემაზე: საბიუჯეტო  ორგანიზაციების ბუღალტრული  აღრიცხვ და ფინანსური ანგარიშგებ

 

პროგრამის მიზანი :

საბიუჯეტო  ორგანიზაციების  ბუღალტრული აღრიცხვა და ფინანსური  ანგარიშგება  საფინანსო სამსახურის თანამშრომლებისთვის  სამეურნეო ოპერაციებისა და ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ სრული და საიმედო ინფორმაციის ფორმირების მიზნით,  ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოებისა  და ფინანსური ანგარიშგების შედგენის მარეგულირებელი ნორმატიული აქტებით და საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებით (IPSAS)  განსაზღვრული  ნორმებისა და წესების სწავლება.

ტრენინგი მოიცავს შემდეგ თემატიკას:

 • საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების საფუძვლები
 • სახელმწიფო ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერგადახდების განხორციელების წესის შესახებ ინსტრუქციის განხილვა. აღნიშნული ინსტრუქციისა და ხაზინის ელექტრონული პროგრამის შესახებ გამოცდილების გაზიარება.
 • არასაოპერაციო შემოსავლები და არასაოპერაციო ხარჯები;
 • ბიუჯეტის  შესრულება, ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან გადახდების განხორციელება;
 • ფინანსური ანგარიშგების შედგენა;
 • საბიუჯეტო ირგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვი და ფინანსური ანგარიშგების შესახებ დამტკიცებული ინსტრუქციის თეორიული ნაწილის ზოგადი განხილვა;
 • ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის მიმოხილვა, არსებული გამოცდილების გაზიარება. სხვა ნორმატიული აქტების მიმოხილვა, რომელიც აუცილებელია საბუღალტრო საქმიანობის განხორციელებისთვის.

 

კურსი განკუთვნილია:

სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი  ორგანიზაციების, ფინანსური განყოფილების თანამშრომლებისთვის.

 

შედეგი:

კურსის გავლის შემდეგ მონაწილეები შეძლებენ:

 • ბუღალტრული აღრიცხვის ორგანიზებას და მის წარმოებას საჯარო სექტორის   სპეციფიკის გათვალისწინებით;
 • სამეურნეოოპერაციებისბუღალტრულგატარება  საბიუჯეტოკლასიფიკაციასთან  და სახაზინო მომსახურების პრინციპებთან შესაბამისობისდაცვითდა  საბიუჯეტო  სახსრებისმიზნობრობისდაცვაზეკონტროლისუზრუნველყოფა;
 • ბუღალტრულრეგისტრებშიჩანაწერებისშეტანას;
 • მატერიალური და  ფინანსური რესურსების მოძრაობის აღრიცხვას;
 • ფინანსური ანგარიშგების შედგენას მოქმედი კანონმდებლობით  და ანალიზს;
 • ფინანსურიანგარიშგებისმონაცემებისშედარებასახელმწიფო ბიუჯეტისშესრულების  ანგარიშგებასთან;
 • მმართველობითი აღრიცხვის მოწესრიგებას საბიუჯეტო ორგანიზაციის სპეციფიკის გათვალისწინებით;

 

კურსის დასრულების შემდეგ, მონაწილეები მიიღებენ სსიპ „საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის“  სერტიფიკატს „საბიუჯეტო  ორგანიზაციების  ბუღალტრული აღრიცხვა და ფინანსური  ანგარიშგება“.                                                                                                                                                   

ტრენინგის განრიგი:

პროგრამის ხანგრძლივობა:14 საათი; 7 დღე
დაწყების თარიღი: 26 სექტემბერი
ჩატარებისდღე, დრო:  26; 28; 30  სექტემბერი, 3; 5; 7; 10 ოქტომბერი, 19:00-21:00

რეგისტრაციის ბოლო ვადა: 21 სექტემბერი
ტრენინგის ღირებულება: 210 ლარი
მსმენელთა რაოდენობა: 10-15 მსმენელი

რეგისტრაციისთვის , გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა  :

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ელ-ფოსტა: skerkadze@tcj.gov.ge 

მობ: 597444416

მისამართი:  ქ. თბილისი, ანა პოლიტკოვსკაის 3ა