სიახლეები

ტერიტორიული ორგანო-ყვარლის სასწავლო ცენტრი

შორენა როზომაშვილი

თანამდებობა:  მენეჯერი

ტელეფონი:     (+995 593) 25 10 00

ელ.ფოსტა:   shrozomashvili@tcj.gov.ge

 

სამსახურის საშტატო ერთეული -კატეგორიების მითითებით

  • მენეჯერის ასისტენტი
  • ადმინისტრატორი
  • დამლაგებელი
  • მრეცხავი
  • მიმტანი
  • მძღოლი
  • მებაღე

 

ტერიტორიული ორგანოს  „ყვარლის სასწავლო ცენტრის“  - ამოცანები და ფუნქციები:

ა) სტუმრებისა და მსმენელებისათვის სასწავლო-საცხოვრებელი კომპლექსით მომსახურების სერვისის მიწოდება;

 ბ) სტუმრებისა და მსმენელების სასწავლო-საქმიანი შეხვედრების მომსახურება;

გ) ტრენინგების, სამუშაო შეხვედრებისა და კონფერენციების უზრუნველყოფა შესაბამისი ინვენტარით და ტექნიკით; სტუმრების ტრანსპორტირება და განთავსება;

დ) ყვარლის სასწავლო ცენტრის ინფრასტრუქტურის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

2. ცენტრი უფლებამოსილია ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული კომპლექსი გამოიყენოს ამ ქონების მიზნობრივი დანიშნულებით, რომელიც უშუალოდ არ უკავშირდება ცენტრის ძირითად საქმიანობას. ცენტრი ვალდებულია კომპლექსით მომსახურების სერვისიდან მიღებული შემოსავალი სრულად მოახმაროს ცენტრის მიზნებისა და ფუნქციების შესრულებას.