ტრენინგი

ტრენინგის აღწერა: ტრენინგზე განიხილება შშმ პირთათვის სერვისის მიწოდებისათვის აუცილებელი სტანდარტები. აღნშნული ტრეინინგის მიზანია ამ მიმართულებით უკვე დატრეინინგებული მონაწილეების ხელახალი გადამზადება და მათთვის დამატებითი საკითხების გაცნობა.

ტრენინგის ძირითადი თემები:

  • შშმ პირებისათვის აუცილებელი ფიზიკური გარემო;
  • შშმ პირებისათვის აუცილებელი ვებ გვერდის დიზაინის სტანდარტები;
  • ღონისძიებების და შეხვედრების მოწყობის სტანდარტები.

ტრენინგის მიზანი: საჯარო სექტორში სერვისების გამცემი ორგანიზაციებისთვის შშმ პირებისათვის ერთიანი მაღალი სტანდარტის სერვისის მიწოდების პრაქტიკის დანერგვა.

ტრენინგის შედეგი: მონაწილეები შეძლებენ გაეცნონ შშმ პირებისათვის სერვისის მიწოდებისათვის აუცილებელ სტანდარტებს და მათზე დაყრდნობით შეიმუშაონ საკუთარ ორგანიზაციებში შშმ პირთათვის სერვისის მიწოდების ხერხები.

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 1 დღეს (2 საათი)