სამართლებრივი აქტები

საქართველოს მთავრობის N219 დადგენილება საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიული გამოქვეყნების შესახებ

საქართველოს კონსტიტუცია

საქართველოს შრომის კოდექსი

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონი

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მესამე თავი

საქართველოს კანონი საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ

საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ-საქართველოს მთავრობის N412 დადგენილება

საჯარო დაწესებულებაში სტაჟირების გავლის წესისა და პირობების შესახებ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების თაობაზე-საქართველოს მთავრობის დადგენილებაN 410

საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის ამონარიდი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ კანონი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის დებულება

სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის შრომის შინაგანაწესი

ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ

საჩივრის ფორმა