სხვა საჯარო ინფორმაცია

ფინანსური მაჩვენებლები 2015 წლის ოთხივე კვარტალი

ფინანსური მაჩვენებლები 2015 წლის III კვარტალი

ფინანსური მაჩვენებლები 2015 წლის II კვარტალი

ფინანსური მაჩვენებლები 2015 წლის I კვარტალი

ფინანსური მაჩვენებლები 2014 წლის ოთხივე კვარტალი

ფინანსური მაჩვენებლები 2014 წლის 3 კვარტლის ანგარიში

დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2015 წლის IV კვარტალი

დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2015 წლის III კვარტალი

დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2015 წლის II კვარტალი

დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2015 წლის I კვარტალი

2016 წლის I კვარტლის ფინანსური მონაცემები 

2016 წელი II კვარტლის ფინანსური მონაცემები 

2016 წელი III კვარტლის ფინანსური მონაცემები 

2016 წლის IV კვარტლის ფინანსური მონაცემები

დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში I კვარტალი 2016 წელი

დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში II კვარტალი 2016 წელი

დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში III კვარტალი 2016 წელი

დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში IV კვარტალი 2016 წელი

დასაქმებულთა რაოდენობა გენდრეულ ჭრილში 2017 წლის I კვარტალი

დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2017 წლის I I კვარტალი

დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2017 წლის I I I კვარტალი

დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2017 წლის IV კვარტალი

ფინანსური მაჩვენებლები 2016 წელი ოთხივე კვარტალი

ფინანსური მაჩვენებლები 2017 წლის I კვარტალი  

ფინანსური მაჩვენებლები 2017 წლის I I კვარტალი 

ფინანსური მაჩვენებლები 2017 წლის I I I კვარტალი 

ფინანსური მაჩვენებლები 2017 წლის IV კვარტალი  

ინფორმაცია სსიპ-ის თანამდებობის პირების მიერ 2016 წლის განმავლობაში მიღებული შრომის ანაზღაურების შესახებ

ფინანსური მაჩვენებლები 2018 წლის I კვარტალი

ფინანსური მაჩვენებლები 2018 წლის II კვარტალი  

ფინანსური მაჩვენებლები 2018 წლის III კვარტალი 

ფინანსური მაჩვენებლები 2018 წლის IV კვარტალი  

ფინანსური მაჩვენებლები 2019 წლის I კვარტალი  

ფინანსური მაჩვენებლები 2019 წლის II კვარტალი

დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2018 წლის I კვარტალი

დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2018 წლის II კვარტალი

დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2018 წლის III კვარტალი

დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2018 წლის IV კვარტალი

დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2019 წლის I კვარტალი

დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2019 წლის II კვარტალი

დასაქმებულთა სტატისტიკა I-II კვარტალი, 2022 წელი